regulamin konkursu

Regulamin konkursu
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest firma PROGRESS Kalińska, Talik Sp. Jawna, ul. Kiwerskiego 5/8 20-240 Lublin, NIP 9462674223 (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/szkolatrenerow.info (zwanej dalej “Fanpage”)
5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Organizator.
§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest podzielenie się pomysłem na wykorzystanie dowolnego gadżetu/gry/rzeczy w trakcie szkolenia w formie komentarza pod postem konkursowym na Fanpege’u.
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. posiadanie polubionego Fanpage Szkoły Trenerów Progress na Facebooku
c. zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w §2. Ust. 1 Regulaminu.
3. Konkurs trwa od dnia 19 lipca 2020 od godz. 15.00 do dnia 31 lipca 2020 do godz. 24.00
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na Fanpage.
6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’u wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
§ 4. NAGRODA
1. Nagrodą w Konkursie jest 1 miejsce na szkoleniu „Gadżetomania Trenera”, które odbędzie się 4 – 5 września 2020 w Lublinie.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Spośród wszystkich komentarzy konkursowych w dn. 2 sierpnia 2020 roku zwycięzca zostanie wyłoniony przez Ewę Kalińską-Grądziel i Wiesława Talika na podstawie subiektywnej oceny pomysłu.
§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych, użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.
§ 7. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu tj. do dnia ogłoszenia nagrody głównej (2 sierpnia 2020 roku)
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailowo na adres: progress@szkolatrenerow.info
4. Reklamacje rozpatrywane będą elektronicznie w terminie 30 dni.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2020 od godz. 15.00 i obowiązuje do dnia 6 sierpnia 2020 do godz. 24.00
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: https://szkolatrenerow.info/regulamin-konkursu/